?> Παρέμβαση του κ. Σπ, Σπυρίδων, Περιφερειακού Συμβούλου Αττικής (ΕτΠ, ΕΛΚ) στη διάσκεψη της επιτροπής COTER, στην Δουνκέρκη, στις 11-12 Ιουλίου 2013 με θέμα " Η συμβολή των ευρωπαϊκών λιμένων στην εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». - New
23 Feb 2024

ΝΕΑ

29 Αυγ 2013

Παρέμβαση του κ. Σπ, Σπυρίδων, Περιφερειακού Συμβούλου Αττικής (ΕτΠ, ΕΛΚ) στη διάσκεψη της επιτροπής COTER, στην Δουνκέρκη, στις 11-12 Ιουλίου 2013 με θέμα ” Η συμβολή των ευρωπαϊκών λιμένων στην εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Κοινοποιήστε

“Από  την προσέγγιση των στόχων του 2020 αναμένουμε να αναδυθεί μια Ευρώπη με ισχυρή οικονομία, ανταγωνιστική στο απαιτητικό παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, με κύριο χαρακτηριστικό τη συνοχή, που θα προκύψει από τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ελαχιστοποίηση της ανεργίας.

Στην επίτευξη αυτού του στόχου, σημαντικό ρόλο θα παίξει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός αποτελεσματικού δικτύου συνδυασμένων μεταφορών που θα διευκολύνει τη μετακίνηση αγαθών και ανθρώπων με μειωμένο κόστος, με υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών, που θα στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. μέσα από διαδικασίες που ο σεβασμός στο περιβάλλον θα αποτελεί προϋπόθεση.

Κυρίαρχο ρόλο σ’ αυτό το απαιτητικό μοντέλο παίζουν οι θαλάσσιες μεταφορές και τα λιμάνια της Ευρώπης.  Ιδιαίτερα για τη μεταφορά αγαθών.

Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά σε μια Ε.Ε. που έχει στους κόλπους της 22 ναυτικά κράτη, 70.000 km ακτογραμμή και 1.200 λιμένες που προσφέρουν 1.500.0000  άμεσες θέσεις εργασίας  και άλλες τόσες έμμεσες.

Σημαντικό  επίσης θέμα αποτελεί η  αναμενόμενη ραγδαία  αύξηση μεταφοράς φορτίων μέσω των λιμανιών της Ε.Ε. η οποία έως το 2030 θα  ανέλθει στο 50%.

Είναι λοιπόν απαραίτητο να σχεδιάσουμε άμεσα τη νέα πολιτική λιμένων στην Ε.Ε. αφού αυτοί αποτελούν έναν δυναμικά εξελισσόμενο ζωτικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα και την μεγέθυνση οικονομίας της Ευρώπης, τη δραστική αύξηση νέων θέσεων εργασίας , καθώς και την προσέλκυσης επενδύσεων.

Ήδη από το Μάιο του 2013, ανακοινώθηκε η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την αναβάθμιση 319 μεγάλων λιμένων, 83 εκ των οποίων, θα αποτελέσουν τον κεντρικό πυρήνα.

Η ένταξη των λιμένων αυτών μέσα στο νέο σύστημα συνδυασμένων μεταφορών που σχεδιάζεται, θα αποτελέσει τη κινητήριο δύναμη στις μεταφορές για την Ε.Ε.

Η δική μας σύνοδος όμως με τη βοήθεια των τριών διακεκριμένων ομιλητών, θα εξετάσει κυρίως από περιβαλλοντική άποψη τη συνεισφορά των ευρωπαϊκών λιμένων στην υλοποίηση της στρατηγικής 2020.

Ήδη από τις αρχές του 1990  έχει συνδεθεί η οικονομική ολοκλήρωση στην Ε.Ε. με τη βιώσιμη ανάπτυξη.  Αυτή η πολιτική άποψη έρχεται έντονα τώρα στο φώς της επικαιρότητας μετά  τις προβλέψεις για μεγέθυνση της οικονομικής δραστηριότητας  και της σημασίας των λιμανιών.

Οι θετικές επιπτώσεις που θα προκαλέσουν οι αυξανόμενες θαλάσσιες μεταφορές για την Ευρώπη, μέσα από ένα καλά σχεδιασμένο δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών, είναι δεδομένες.

Η μείωση που αναμένεται από την αποσυμφόρηση της οδικής κυκλοφορίας από τα βαρέα οχήματα, θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και θα απομακρύνει τον κίνδυνο της αύξησης της θερμοκρασίας που έχει ως επακόλουθο την απειλή από τα καταστροφικά φαινόμενα που συνοδεύουν την κλιματική αλλαγή.

Από την άλλη πλευρά όμως, αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, θα υποστούμε τις αρνητικές επιπτώσεις από την αύξηση αυτής της δραστηριότητας όπως είναι :

Η αλλοίωση και η βιομηχανοποίηση  παράκτιων  περιοχών,   ο κίνδυνος της μόλυνσης από κάθε μορφής αποβλήτων των πλοίων, η ρύπανση του αέρα από την πιθανή κακή ποιότητα των καυσίμων ή την μεταφερόμενη σκόνη, η αύξηση του θορύβου και η επιβάρυνση από την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων  στις γύρω κατοικημένες περιοχές, είναι μερικές από τις αρνητικές επιπτώσεις που θα προέλθουν από την αύξηση της κίνησης στα λιμάνια, αν δεν μπουν  αυστηροί  κανόνες και εφαρμοστούν κατάλληλα μέτρα.

Κλείνοντας την μικρή αυτή εισαγωγή, επιτρέψτε μου μία σύντομη αναφορά  στη πόλη από την οποία προέρχομαι, τον Πειραιά, που είναι και  το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδος.

Το λιμάνι του Πειραιά κατέχει τη 10η  θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων.

Τη 10η επίσης θέση σε σχέση με τη διακίνηση οχημάτων.

Την  5η θέση πανευρωπαϊκά  στην θαλάσσια κρουαζιέρα και την 1η  θέση στην διακίνηση επιβατών μέσω της ακτοπλοΐας και του πορθμείου. Με ετήσια διακίνηση 18.000.000 επιβατών Εφαρμόζει δε, μια πρωτοποριακή  πολιτική περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχει πιστοποιηθεί  από τα LLOYDS στα πλαίσια της πιστοποίησης ECOPORT.

Το σημαντικότερο όμως  χαρακτηριστικό του είναι ότι αποτελεί το πρώτο ευρωπαϊκό λιμάνι κατά την είσοδο πλοίων στη Μεσόγειο από τη Ν.Α. Ασία, καθώς και ιδανική θέση για την εξυπηρέτηση των ροών προς τον Εύξεινο Πόντο.

Μετά δε την πρόσφατη ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμανιού, αναμένεται να παίξει πρωτεύοντα ρόλο στο νέο δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, ως νότια πύλη της, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση του κόστους καυσίμων και ημερών μεταφοράς.

Το λιμάνι όμως του Πειραιά, όπως και τα περισσότερα λιμάνια της Ευρώπης αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα με τις πόλεις και οι πόλεις με την σειρά τους ανεπτύχθησαν λόγω της ύπαρξης των λιμανιών. Έτσι ο πολεοδομικός ιστός της πόλης του Πειραιά αγκαλιάζει στην κυριολεξία το λιμάνι. Αυτό έχει ως συνέπεια σήμερα να αλληλοεξαρτώνται ως προς την ανάπτυξή τους και να ανταγωνίζονται για ζωτικό χώρο στη θάλασσα και στην ξηρά.

Πολλά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε για τις θετικές και αρνητικές αλληλοεπιδράσεις της πόλης και του λιμανιού. Εκείνο όμως που πρέπει να μας απασχολήσει είναι οι δράσεις και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να εξασφαλίσουμε την παράλληλη ανάπτυξη και την αρμονική συνύπαρξη των δύο ζωτικών χώρων. Της πόλης και του λιμανιού.

Και μία βασική προϋπόθεση που θα βοηθήσει στην ισόρροπη ανάπτυξη της πόλης και του λιμανιού είναι το μοντέλο διοίκησης του λιμένα. Όπου θεωρώ ότι η πόλη πρέπει να αποτελεί έναν από τους βασικούς μετόχους της εταιρίας ή δομής που το διαχειρίζεται.”

 

Κοινοποιήστε
Προσφατα Αρθρα
23 Feb 2024

Ημερίδα του προγράμματος ARISTOIL για τις φαρμακευτικές ιδιότητες του ελαιολάδου στα Κύθηρα

Σε ενημερωτική ημερίδα για τους ελαιοκαλλιεργητές πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 στο Δημοτικό Συνεδριακό Κέντρο στα Φράτσια Κυθήρων προήδρευσε ο Σπύρος Σπυρίδων. Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από τον ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη, τον Δήμο Κυθήρων και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς Λιβαδίου και Ποταμού και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG MED ARISTOIL του οποίου επικεφαλής είναι ο […]

23 Feb 2024

Πρόγραμμα ARISTOIL– Ενδυνάμωση πρωτογεννή τομέα Ελαιολάδου

  Στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου μίλησε ο Σπύρος Σπυρίδων αναλύοντας το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ARISTOIL που αφορά την υπεραξία που πρέπει να προσδώσουμε στο Ελληνικό   ελαιόλαδο αναδεικνύοντας  τις ιδιότητες που προστατεύουν την υγεία μας. Ο πρόεδρος του διακρατικού συνδέσμου ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ κ. Σπυρίδων μίλησε επίσης για την σημασία που έχει η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης […]

Situs Slot Situs Slot RTP LIVE Situs Slot RTP LIVE Situs Slot RTP LIVE Gacor88 RTP LIVE gacor88 slot gacor gacor77 situs slot rtp slot Gacor88 Rtp Slot situs slot situs slot slot gacor rtp slot Situs Slot

 

 

?> ?>